Pensumliste PEDA102 (H2009)


Pensum er på ca. 750 sider. Av dette er ca. 600 obligatorisk pensum (+/- ca. 10 %). 150 sider er selvvalgt pensum. Av disse 150 sidene skal 100 velges fra det oppgitte forslaget til selvvalgt pensum. De resterende 50 sidene kan velges fritt i tilknytning til oppgavene.

Antall sider obligatorisk: 647

Tema I: Ungdom, skole og samfunn (180)

Obligatorisk
Arnesen, A., Mietola, R. & Lahelma, E. (2007). ”Language of inclusion and diversity: policy discourses and social practices in Finnish and Norwegian schools”, i International Journal of Inclusive Education, 11(1), 97-110. 13 s.
Bakken, A., Borg, E., Hegna, K., & Backe-Hansen, E. (2008). ”Er det skolens skyld. En kunnskapsoversikt om skolens bidrag til kjønnsforskjeller i skoleprestasjoner”, i NOVA-Rapport,04/08., http://www.nova.no/index.gan?id=16449&subid=0, Kap.5,
28 s.
Brunstad, P.O. (2005). ”Behovet for anerkjennelse”, i P.O. Brunstad & T. Evenshaug (red). Å være voksen. Oslo: Gyldendal. 150-169. 19 s. Kompendium
Heggen, K. (2002). ”Utkantjentene sin stille revolusjon”, i Tidsskrift for ungdomsforskning, 2(2), 3–20. 17 s.
Illeris, K. (2002). ”Unges læring, identitet og selvorientering”, i Nordisk Pedagogikk, 2, 65–87. 22 s. http://www.idunn.no/servlets/dispatcher?siteNodeId=860085
Krumsvik, R. (2007). ”Digital kompetanse i Kunnskapsløftet”, i R. Krumsvik, Skulen og den digitale læringsrevolusjon. Oslo: Universitetsforlaget. 31 s.
Nordahl, T.(2002). //Eleven som aktør//. Oslo: Universitetsforlaget. Kap 1, s.13–22, 9 s.
Haug, P. & Bachmann, K. (2007). ”Mangfold, individ og fellesskap”, i J. Møller & L. Sundli (red.). Læringsplakaten. Skolens samfunnskontrakt. Oslo: Høyskoleforlaget.
Kap.3.18 s.
Salmivalli, C., Lagerspetz, K. Bjorkqvist, K., Osterman, K. & Kaukiainen, A. (1996). ”Bullying as a Group Process: Participant Roles and Their Relations to Social Status Within the Group”, i Aggressive Behaviour, 22(1), pp. 1-15. 15 s.
Ziehe, T. (2001). ”De personlige livsverdeners dominans. Ændret ungdomsmentalitet og skolens anstrengelser”. Uddannelse, 10/2001. 8 s.

Forslag til selvvalgt pensum
Fuglestad, O. L. (1997). Pedagogiske prosesser. Empiri, teori og metode. Bergen: Fagbokforlaget.
Heggli, G. 2002: “Becoming and being a teenager. From childhood to youth through vernacular writing”, i G. Heggli & M. Hauan (Eds.), Younger than yesterday, older than tomorrow. Cultural perspectives on contemporary childhood and youth. Åbo: NNF. 24 s.
Heggli, G. & Hauan, M. (2002). “Introduction”, i Younger than yesterday, older than tomorrow. Cultural perspectives on contemporary childhood and youth. Åbo: NNF.
Hegna, K. (2005). Likestillingsprosjektets” barn. Endringer i kjønnsforskjeller blant ungdom fra 1992 – 2002, Novarapport 21. Oslo: NOVA.
Imsen, G. (2006). ”Skolens oppgave og funksjon i samfunnet”, i G. Imsen, //Lærerens verden//. Kap. 5. 119-160. Oslo Universitetsforlaget.
Imsen, G. (red.)(2000). //Kjønn og likestilling i skolen//. Oslo: Gyldendal Akademisk.
Sanders, C. (2004). “What is bullying?”, i C. E. Sanders and G. D. Phye (eds.), Bullying. Some implications for the Classroom. Amsterdam: Elsevier Academic Press.
Skaalvik, E. & Skaalvik, S. (2005). Skolen som læringsarena: selvoppfatning, motivasjon og læring. Oslo: Universitetsforlaget. Kap.3.
Volckmar, Nina (2006). ”Kunnskapsdepartementet og visjoner om en mangfoldig fellesskole”, i Bedre skole, nr. 3, 2006.
Ziehe, T. (2004). Øer av intensitet i et hav av rutine. Nye tekster om ungdom, skole og kultur. København: Forlaget Politisk Revy
Bakken, A., Borg, E. Hegna, K. & Backe-Hansen, E. (2008). En kunnskapsoversikt om skolens bidrag til kjønnsforskjeller i skoleprestasjoner. Oslo: NOVA.


Tema II: Multikulturalisme og demokrati (139)

Obligatorisk
Arnesen, A.L. & Lundahl, L. (2006). “Still social and democratic? Inclusive education policies in the Nordic welfare states”, i Scandinavian Journal of Educational Research, 50(3), 285 -300. 15 s.
Børhaug, K. (2004). “Ein skule for demokratiet”, i Norsk pedagogisk tidsskrift, 2 (3), 205– 219. 14 s.
Grant, Nigel (1997). “Some problems of Identity and Education: A Comparative Examination
of Multicultural Education”, i Comparative Education, 33(1). 9 - 28. 17 s.
Hauge, A.M. (2004). Den felleskulturelle skolen: pedagogisk arbeid med språklig og kulturelt mangfold. Kap. 1. Oslo: Universitetsforlaget. 12 s. Kompendium
Lie, B. (2007). Minoritetsspråklige ungdommer med norskrelaterte vansker, i J. Møller & L. Sundli (red.). Læringsplakaten. Skolens samfunnskontrakt. Oslo: Høyskoleforlaget. Kap. 4. 20s.
Lillejord, S. (2008). ”Skoleledelse, inkluderende praksis og tilpasset opplæring”, i H. Bjørnsrud & S. Nilsen (red.), Tilpasset opplæring. Intensjoner og skoleutvikling. Oslo: Gyldendal Akademisk. Kap 8. 199-220. 21 s. Kompendium
Myhill, D. & Jones, S. (2006). "She doesn't shout at no girls: Pupil’s perceptions of gender equity in the classroom”, i Cambridge Journal of Education, 36(1), 99 -113. 14 s
Tolo, A. & Lillejord, S. (2006). “Ledelse i en multikulturell skole”, i Norsk pedagogisk tidsskrift, 2/2006,120-132. 12 s.
Westrheim, K. (2004). ”Kritisk pedagogikk og multikulturalisme i lys av Freiretradisjonen. Noen sentrale perspektiv”, i Norsk pedagogisk tidsskrift, 3/2004, 212 – 226. 14 s.


Forslag til selvvalgt pensum
Bjørnsrud, H. & Nilsen, S. (red.)(2008). Tilpasset opplæring. Intensjoner og skoleutvikling. Oslo: Gyldendal Akademisk, 199-220.
Fekjær, Silje Noack (2006). ”Utdanning hos annengenerasjon etniske minoriteter i Norge”, i Tidsskrift for samfunnsforskning, 2006, Nr 01. 57-93.
Kymlicka, W. & Norman, W. (1994). “Return of the Citizen: A Survey of Recent Work on
Citizenship Theory”, i Ethics, 104(2).
Lillejord, S. (2003). Ledelse i en lærende skole. Oslo: Universitetsforlaget.
Backe-Hansen,E. (2002). Ung i Norge. Reproduksjon av forskjeller og sosial mobilitet. Oslo: NOVA.
Perry, L. B. (2005). “Education for democracy: some basic definitions, concepts, and
Clarifications”, i J. Zajda (ed), Globalisation, Education and Policy Research. Global
Pedagogies and Policies. Dortrecht: Springer.
Pihl, J. (2003). Etnisk mangfold i skolen. Det sakkyndige blikket. Oslo: Universitetsforlaget.
Pihl, J.(2000). ”Interkulturell og flerkulturell undervisning: fra honnørord til realitet?”, i Norsk pedagogisk tidsskrift nr. 4/5.

Tema III: Kommunikasjon og veiledning (113)

Obligatorisk

Fuglestad, O. L. (1997). Pedagogiske prosesser. Empiri, teori og metode. Bergen: Fagbokforlaget. Kap.2. 17-39. 22 s. Kompendium
Dysthe. O. (1997). ”Leiing i eit dialogperspektiv”, i O. L. Fuglestand & S. Lillejord (red). Pedagogisk ledelse – et relasjonelt perspektiv. Bergen: Fagbokforlaget. 72 – 93. 21
Eide, H. & Eide, T. (2004). Kommunikasjon i praksis. Relasjoner, samspill og etikk i sosialfaglig arbeid. Oslo: Gyldendal. Kap. 1, s.15-33. 18 s.Kompendium
Inglar, T. (2002). Lærer og veileder. Om pedagogiske retninger, veiledningsstrategier og veiledningsteknikker. Oslo: Gyldendal. Kap.7. 83-101. 18 s. Kompendium
Postholm, M. B. (2005). “The teacher shaping and creating dialogs in project work”, i Teachers and Teaching: theory and practice, 11(6), 519-539. 20 s.
Saugstad, T. (2004). Vejledning og intimitetstyranniet, i J. Krejsler (red.), Pædagogikken og kampen om individet, København: Hans Reitzels forlag. 89–107. 18 s. Kompendium


Forslag til selvvalgt pensum
Bratholm, B. (2003). ”Kan du veilede meg lærer? Om veiledning og lærerrollen i grunnskolen”, i Norsk pedagogisk tidsskrift, 5-6, 250–261.
Dysthe, O. (2006). ”Bakhtin og pedagogikken. Kva ein tidlegare ukjend artikkel fortel om Bakhtins pedagogiske praksis”, i Norsk pedagogisk tidsskrift, 6, 456–469.
Dysthe, O. (1995). Det flerstemmige klasserommet. Oslo: Gyldendal. Kap. 5.
Dysthe, O. (1996). The Multivoiced Classroom. Interactions of Writing and Classroom Discourse.Written Communication, 13(3), 385- 425.
Eide, H. & Eide, T. (2004): Kommunikasjon i praksis. Relasjoner, samspill og etikk i sosialfaglig arbeid. Kap. 1. Oslo: Gyldendal
Korthagen, F. & Vasalos, A. (2005). “Levels in reflection: core reflection as a means to
enhance professional growth”, i Teachers and Teaching: theory and practice, 11(1), 47-71.
Kristiansen, A. (2005). ”Etiske retningslinjer i profesjonelle veiledningsforhold”, i Norsk pedagogisk tidsskrift, 3, 221–227.
Kristiansen, A. (2001). ”Læreren som forhandler eller dialogpartner?”, i T. Bergem: Slipp
elevene løs! Artikler med søkelys på lærerrollen (s. 171 – 180). Oslo: Gyldendal.
Lauvås, P. & Handal, G. (2002). Veiledning og praktisk yrkesteori. Kap. 2. Oslo: Cappelen.
Lauvås, P., Lycke, K. H. & Handal, G. (2004). Kollegaveiledning i skolen. Oslo: Cappelen.
Mathiesen, P. & Høigaard, R. (2004). Veiledningsmetodikk. En håndbok i praktisk
veiledningsarbeid. Kristiansand: HøyskoleForlaget.
Mathisen, P. & Kristiansen, A. (2005). ”Etiske retningslinjer i profesjonelle veiledningsforhold”, i Norsk pedagogisk tidsskrift, 3, 221–227.
Skagen, K. (2004): I veiledningens landskap. Innføring i veiledning og rådgiving. Kristiansand: Høyskoleforlaget
Wadel.C. (2006). Forskning i egne erfaringer. Flekkefjord: SEEK.

Tema IV: Skolen som organisasjon (88)
Obligatorisk
Bergesen, H. O. (2006). ”Kampen om Kunnskapskolen”, i Samtiden 4, 32–47. 15 s.
Hargreaves, A. (2004). Lærerarbeid og skolekultur. Læreryrkets forandring I en postmoderne
tidsalder. Oslo: Gyldendal Norsk Forlag. Kap. 10. 222 – 249. 27 s. Kompendium
Løvlie, L. (2005). ”Ideologi, politikk og læreplan”, i Norsk pedagogisk tidsskrift, 4, 269 -278. 9 s.
Møller, J. (2006). “Nyere forskning om skoleledelse i gode skoler”, i Norsk pedagogisk tidskrift, 2, 1 -13. 13 s.
Lillejord, S. (2003). Ledelse i en lærende skole. Oslo: Universitetsforlaget. Kap. 6. 24 s. Kompendium

Forslag til selvvalgt pensum
Høie, M. (2001). ”Om å forske i egen eller i andres praksis. Kan aksjonsforskning vise vei for profesjonsforskning?”, i Nordisk Pedagogik, 21(4), 263–277 (kun i trykt utgave).
Hargreaves, A. (2004). Lærerarbeid og skolekultur. Læreryrkets forandring I en postmoderne
tidsalder. Oslo: Gyldendal Norsk Forlag. Kap. 8, 9. 170 – 221.
Imsen, G. (2006). Lærerens verden. Oslo: Universitetsforlaget. Kap. 5 og 12.
Krejsler, John.(2006). ”Professionel eller kompetencenomade - Hvordan tale meningsfuldt om
professionel udvikling?”, i Nordisk Pedagogik, 4/2006.
Lillejord, S. (2003) Ledelse i en lærende skole. Oslo: Universitetsforlaget.
McNiff, J. (2002). Action research for professional development. Concise advice for new action researchers. 3rd edition. http://www.jeanmcniff.com/booklet1.html
Romano, M. E. (2004). ”Teacher reflections in ‘bumpy moments’ in teaching: a self study”, i Teachers and Teaching : theory and practice, 10(6), 663-681.
Somekh, B. (2003). “Theory and passion in action research”, i Educational Action Research, 11(2), 247-264.
Telhaug, A. O., Mediås, O. A. & Aasen, P. (2006). “The Nordic Model in Education as Part of the Political System in the Last 50 Years”, i Scandinavian Journal of Educational Research, 50(3) s. 245-283. Special Issue: “Is there a Nordic School Model?”
Valle, R. (2006) ”Tydelighet og føyelighet: diskursivt blikk på norsk skoleledelse i Utdanningspolitiske dokumenter”, i Nordisk pedagogikk. 26(3). 243 – 257.Tema V: Etikk og estetikk (127)

Obligatorisk
Biesta, G. (2004). “Education, accountability and the ethical demand: can the democratic potential of accountability be regained?”, i Educational Theory, 45(3), 233 – 250. 17 s.
Eisner, E. W. (2004). “What can Education learn from the Arts about the Practice of Education?” i International Journal of Education and the Arts, 5(4), 1-13. 13 s.
Karlsen, G. (2004). ”Om muligheten for å reformulere en pedagogisk etikk frigjort fra utopi”. i Nordisk pedagogik, 4, 1-25. 25 s.
Selvik, T. (2004). ”Undervisningsetikk, er det noe å bry seg med?”, i Norsk pedagogisk tidsskrift, 5/2005, 405- 419. 14 s.
Stranghagen, B. (2006). ”Estetisk eksistens”, i Norsk Filosofisk tidsskrift, 1, 64-70. 6 s.
Van Manen, M. (1993). Pedagogisk takt. Betydningen av pedagogisk omtenksomhet. Bergen: Caspar. Kap. 7. 32 s. Kompendium
Vetlesen, A. J. (2003). ”Det forpliktende møtet”, i Y. Fritze, G. Haugsbakk & Y. Nordkvelle (red.), Dialog og nærhet. Kristiansand: Høyskoleforlaget. 17 s.
Aasland. D. G. (2008). ”Kan etikk læres?” Norsk pedagogisk tidsskrift, 2/08. 151–160. 9. s.


Forslag til selvvalgt pensum
Bergem, T. (2002). Læreren i etikkens motlys. Oslo: Gyldendal.
Dale, E. L. (red) (1997). Tittel på delene. Etikk for pedagogisk profesjonalitet. Del I. 11 – 55.
Dewey, J. (1980). Art as Experience. New York: Berkley Publishing Group. ??
Eisner, E. W. (1985). The Educational Imagination. On the Design and Evaluation of School Programs. New York: Macmillan.
Eisner, E. (2002). “From episteme to phronesis to artistery in the study and improvement of teaching”, i Teacher and Teacher Education, 18, 375-385.
Juell, E. & Norskog, T-J. (2006). Å løpe mot stjernene. Om estetisk dannelse, kreativitet og skapende prosesser. Bergen: Fagbokforlaget.
Mollenhauer, K. (1985). Glemte sammenhenger Oslo. Gyldendal adNotam. s. 25-67.
Van Manen, M. & Li, S. (2002). ”The pathic principle of pedagogical language”, i Teaching and Teacher Education, 18(2), 215-224. 9 s.
Vetlesen, A. J. (2007).Hva er etikk? Oslo. Universitetsforlaget.


Dokumenter det forutsettes at studenten har kunnskap om

Kunnskapsdepartementet (2005). Læreplanverket for den 13-årige grunnopplæringen.
Oslo: Statens Forvaltningstjeneste (del I og del II). Elektronisk versjon:
http://odin.dep.no/kd/norsk/tema/kunnskapsloeftet/laereplaner/bn.html#prinsipper
Opplæringsloven (1998). Elektronisk versjon:
http://www.lovdata.no/all/nl-19980717-061.html

Andre nyttige dokumenter

Utdanningsdirektoratet (2007). Utvikling av sosial kompetanse – veileder for skolen.
http://www.utdanningsdirektoratet.no/templates/udir/TM_Artikkel.aspx?id=3091
Kunnskapsdepartementet (2007). … og ingen sto igjen. Tidlig innsats for livslang læring.
http://www.regjeringen.no/nb/dep/kd/dok/regpubl/stmeld/2006-2007/Stmeld-nr-16-2006- 2007-.html?id=441395
Kunnskapsdirektoratet (2007–2009). Likeverdig opplæring i praksis!
http://www.regjeringen.no/nb/dep/kd/dok/rapporter_planer/planer/2007/Likeverdig-opplaring-i-praksis.html?id=450598


Anbefalt bokkjøp
Bjørnsrud, H. & Nilsen, S. (red.)(2008). Tilpasset opplæring. Intensjoner og skoleutvikling. Oslo: Gyldendal Akademisk, 199-220.
Imsen, G. (2005). Elevens verden. Oslo: Universitetsforlaget.
Imsen, G. (2006). Lærerens verden. Oslo: Universitetsforlaget.
Krumsvik R. (red.) (2007). Skulen og den digitale læringsrevolusjonen.
Oslo: Universitetsforlaget.
Møller, J. & Sundli, L. (red.) (2007) Læringsplakaten. Skolens samfunnskontrakt. Kristiansand: Høyskoleforlaget.
Nordahl, T. (2002). Eleven som aktør. Fokus på elevens læring og handlinger i skolen. Oslo: Universitetsforlaget.

I tillegg tilbys det kompendium på utvalgte obligatoriske artikler og bokkapitler. Studenten må selv trykke ut de artikler som er tilgjengelige på internett.