Tittel/bokmål
Pedagogikk 1. semester
Tittel/nynorsk
Pedagogikk 1. semester
Tittel/engelsk
Pedagogy 1. term
Antall studiepoeng
15
Emnekode
PEDA 101
Studienivå
Bachelor
Avdeling som tilbyr emnet
Det psykologiske fakultet, Program for lærerutdanning
Hvem som har adgang
Opptatt på PPU (Praktisk-pedagogisk utdanning)
Undervisningsspråk
Norsk
Mål og innhold
Emnet skal gi kunnskap om elevens læring, læringsmiljø, herunder tilpasset opplæring, og klasseledelse. Videre skal emnet gi innsikt i forholdet mellom skolens sentrale styringsdokument, undervisning og danningsfunksjon. Kunnskap om digital kompetanse og IKT står sentralt i emnet i lys av læreplanens overordnede føringer.
Følgende tema blir vektlagt:
- Skolens konkrete innhold
- Læring og vurdering i lys av tilpasset opplæring
- Læringsmiljø og klasseledelse
- Den digitale dimensjon
- Skolens danningsfunksjon

Læringsutbytte
· Studenten skal ha kunnskap om det konkrete innholdet i skolen, de prosesser som påvirker innholdet, samt ha kjennskap til filosofiske og sosiologiske måter innholdet kan legitimeres og kritiseres.
· Studenten skal ha kunnskap om læringsteorier og vurderingsprosesser samt utvikle et kritisk forhold til dem i planlegging og tilrettelegging av undervisning.
· Studenten skal vise kunnskap om tilpasset opplæring og hvordan undervisning kan legges til rette for alle elever i lys av deres ulike sosiale, kulturelle og individuelle læreforutsetninger.
· Studenten skal ha kunnskap om hvordan skolen kan legge til rette for samarbeid med elever, kolleger og foresatte om et godt læringsmiljø.
· Studenten skal vise kunnskap om klasseledelse og framstå som en tydelig og innsiktsfull leder i klasserommet.
· Studenten skal vise kritisk-analytiske evner i forhold til planlegging, gjennomføring og vurdering av egen undervisning, i lys av skolens overordnede danningsmål.
· Studenten skal ha kunnskap om pedagogisk bruk av IKT og kunne vurdere hvordan man kan bruke digitale verktøy i undervisningen i lys av læreplanens overordnede føringer på dette området.
Faglig overlapp

Krav til forkunnskaper
Minst 180 studiepoeng høyere utdanning eller tilsvarende
Anbefalte forkunnskaper

Undervisning og omfang av aktivitet

Undervisningen blir organisert i forelesninger og seminar. I tillegg har studenten 7 uker praksis. Studenten har tilbud om 3 timer individuell veiledning.
Omfang:
T/U: 4-6
Antall uker: 7-8
Totalt timer: 46
Dager: 22

Eksamen/vurderingsform
Mappe – 6000 ord
Obligatoriske arbeidskrav
Studenten må delta på minimum 30 av 46 timer. Det er obligatorisk deltakelse på innføringsuken og seminarene.
Det er obligatorisk deltakelse på seminarene. For å kunne gå opp til eksamen må studenten i løpet av studiet skrive 3 tekster som velges innen fokusområdene, hver på ca. 1000 ord. Tekstene publiseres innen oppgitte frister på den digitale læringsplattformen. To av tekstene videreutvikles til en eksamensmappe. I tillegg skal studenten gi tilbakemelding til to medstudenter. Det forutsettes at studenten møter forberedt til seminarene. Praksis er en obligatorisk del av studiet.

Læremiddelomtale
Pensum er på 750 sider, hvorav 600 sider er obligatorisk og 150 sider er valgfritt. Det tilbys et kompendium på deler av pensum. Studentene forventes å gjøre seg kjent med ulike søkeportaler og selv finne frem til pensumartikler som ligger på Internett.
Karakterskala
Eksamensmappen vurderes med graderte karakterer fra A-F.
Undervisningssemester
Høst og vår
Studieplan på nett
Obligatoriske emne

Undervisningssted
Universitetet i Bergen
Emneevaluering
Emnet vil bli evaluert ved hjelp av standardisert spørreskjema hvert undervisningssemester. Evalueringen blir fulgt opp av Programstyret for ettårig PPU/Lærerutdanningen.
Kontaktinformasjon
post@psypp.uib.no