Pensum er på ca. 750 sider. Av dette er ca. 600 obligatorisk pensum (+/- ca. 10 %). 150 sider er selvvalgt pensum. Av disse 150 sidene skal 100 velges fra det oppgitte forslaget til selvvalgt pensum. De resterende 50 sidene kan velges fritt i tilknytning til oppgavene.

Antall sider obligatorisk:


Tema I: Skolens innhold (156)

Obligatorisk
Befring, E. (2004). Skolen for barnas beste. Oppvekst og læring i eit pedagogisk perspektiv. Oslo: Samlaget. Kap. 1. 40 s. Kompendium
Brint, S. (1998). Schools and Societies. Thousand Oaks, London, New Delhi: Pine Forge Press. Kap 7. 34 s. Kompendium
Goodson, I. (2005). Learning, Curriculum and Life Politics. The selected works of Ivor F. Goodson. London and New York: Routledge. Kap. 7. 10. s. Kompendium
Hølleland, H. (2007). ”Innføring i Kunnskapsløftet”, i H. Hølleland (red.) På vei mot Kunnskapsløftet. Oslo: Cappelen Forlag as. 28. s. Kompendium
Lillejord, S. (2009). ”En skole for alle”, i T. Manger, S. Lillejord, T. Nordahl og T. Helland
(red.), Livet i skolen 1. Bergen: Fagbokforlaget. 24 s.
Skarpenes, O. 2005. ”Pedosentrismens framvekst”, i Nytt Norsk Tidsskrift. Nr 4. 2005, 418- 432. 14. s.
Tangvald-Pedersen, O. (1998). Refleksjoner rundt pedagogikkens egenart. Eller spørsmålet om hva er, og hvorfor har vi pedagogikk. Norsk Pedagogisk Tidsskrift, 1-2. 6 s. Kompendium

Forslag til selvvalgt pensum
Aasen, P. (2007). ”Læringsplakatens utdanningspolitiske kontekst”, i J. Møller & L. Sundli (red.) Læringsplakaten. Skolens samfunnskontrakt. Kristiansand: Høyskoleforlaget. 22. s.
Bakken, A. (2004). “Økt sosial ulikhet i skolen?”, i Tidsskrift for ungdomsforskning 4 (1): 83- 91.
Biesta, G. (2007). “Why ‘what works’ won’t work: Evidence-based practice and the democratic deficit in educational research”, i Educational Theory, 57, 1. 22 s.
Engelsen, B. U. (2003). Ideer som formet vår skole? Læreplanen som idébærer – et historisk perspektiv. Oslo: Gyldendal Norsk Forlag. Kap. 1. 28 s.
Foros, P. B. (2006). Skolen i klemme. Dilemmaer og spenningsforhold. Oslo: Cappelen Forlag as.
Hestholm, G. N. (2008). ”Jeg holder vel ut. Kritikk av skolens teoretiske kunnskapsideal”, i Norsk pedagogisk tidsskrift, 1, 52-62. 10. s.
Lauglo, J. 1995. "Populism and Education in Norway", i Comparative Education Review. Vol. 39. Nr. 3, 255-279.
Lundgren, U. (1979). Att organisera omvärlden. En introduktion till läroplansteori. Vällingby: Libers förlag.
McEneaney, E. H. & Meyer, J. W. (2000). "The Content of Curriculum: An Institutionalist Perspective", i M. T. Hallinan, Handbook of the sociology of education. New York: Kluwer Academic/Plenum Publishers.
Moore, R. & M. Young (2001). “Knowledge and the Curriculum in the Sociology of Education: towards a reconceptualisation”, i British Journal of Sociology of Education, Vol. 22. Nr. 4: 445-461.

Tema II: Læring og vurdering i lys av tilpasset opplæring (222)

Obligatorisk

Biesta, G. (2004). “Against learning. Reclaiming a language for education in an age of
learning”, i Nordisk pedagogik 23, 70-82. 12 s.
Black, P. & Willams, D. (1998). “Inside the Black Box: Raising Standards Through Classroom Assessment”, i Phi Delta Kappan, Vol. 80, Nr. 2, 139-48. 10 s.
Dewey, J. (2004). “Barnet og læreplanen”, “Utdannelse som konservativ og progressive”, “Erfaring og tenkning” og “Planmessig ordning av lærestoffet”, i E. L. Dale (red.), Om utdanning. Klassiske tekster. Oslo: Gyldendal. 23-67. 56 s.
Haug, P. & Bachman, K. (2007). ”Kvalitet og tilpassing”, i Norsk pedagogisk tidskrift Nr. 4. s. 265-276. 11 s.
Engh, R. (2007). ”Elevmedvirkning i vurderingsarbeidet”, i Norsk pedagogisk tidsskrift, 2/2007. 107–119. 12 s.
Imsen, G. (2005). Elevens verden. Oslo: Universitetsforlaget Kap. 10. 22 s.
Lillejord, S. (2009). ”Læring som en praksis vi deltar i”, i T. Manger, S. Lillejord, T. Nordahl
og T. Helland (red.), Livet i skolen 1. Bergen: Fagbokforlaget. 28 s.
Nordahl, T. (2009). ”Eleven som aktør”, i T. Manger, S. Lillejord, T. Nordahl
og T. Helland (red.), Livet i skolen 1. Bergen: Fagbokforlaget. 27 s.
Smith, K. (2007). ”Vurdering som motivasjonsfremmende redskap for læring”, i Norsk pedagogisk tidsskrift, 2/2007. 100–106. 6 s.
Solhaug, T. & Fosse, B. O. (2008). ”Tilpasset opplæring og likeverdige utdanningsmuligheter i en ny åpen ungdomsskole – en case studie”, i Norsk pedagogisk tidsskrift, 2, 125-136. 11 s.
Sæverot, H. (2008). “Teacher Praise and Encouragement: Towards an Education for Democracy”, i Phenomenology & Practice, Vol 2, Nr. 1, 49-62. 13. s. Kompendium
Vygotskij, L. S. (2004). ”Interaksjon mellom læring og utvikling”, i E. L. Dale (red.), Om utdanning. Klassiske tekster. Oslo: Gyldendal. 151–165. 14 s.

Forslag til selvvalgt pensum
Anderson, J. R., Reder, L. M. & Simon, H. A. (1996). ”Situated learning and education” i Educational Researcher, 25(4), 5-11.
Anderson, J. R., Greeno, J. G., Reder, L. M. & Simon, H. A. (2000). “Perspectives on learning, thinking and activity”, i Educational Researcher, 29(4), 11-14.
Bachmann, K. & Haug, P. (2005). Forskning om tilpasset opplæring. Forskningsrapport 62. Volda: Høgskulen i Volda/Møreforskning.
http://www.utdanningsdirektoratet.no/upload/Forskning/Tilpasset_opplaring.pdf
Bruner, J. (1999). “Folk Pedagogies”, i J. Leach & B. Moon, Learners and Pedagogy. London: Paul Chapman Publishing.
Dale, E. L. og Wærness, J.I. (2003). Differensiering og tilpasning i grunnopplæringen. Rom for alle blikk for den enkelte. Oslo: Cappelen.
Dysthe, O. (2001). ”Sosiokulturelle teoriperspektiv på kunnskap og læring”, i O. Dysthe (red.), Dialog, samspel og læring. Oslo: Abstrakt. 51 s. Kompendium
Eisner, E. (2004). “Multiple Intelligences: It’s tensions and Possibilities”, i Teacher College Records, 106 (1), 31-39.
Haug, P. (2005). ”Ansvar for læring”, i P O. Brunstad & T. Evenshaug (red.): Å være voksen. Oslo: Gyldendal.
Hiim, H. & Hippe, E. (1993). Læring gjennom opplevelse, forståelse og handling. En studiebok i didaktikk. Oslo: Tano Forlag. Kap. 10
Illeris, K. (2001). ”Læring og lærerroller”, i. T. Bergem (red.), Slipp elevene løs! Artikler med søkelys på lærerrollen. Oslo: Gyldendal.
Imsen, G. (2005). Elevens verden. Oslo: Universitetsforlaget Kap. 7, 8, 9, 14.
Klette, K. (2007). ”Bruk av arbeidsplaner i skolen - et hovedverktøy for å realisere tilpasset opplæring?”,i Norsk pedagogisk tidsskrift, Nr 4.
Mathisen A. (2000). ”Howard Gardners teori om multiple intelligenser”, i Norsk Pedagogisk Tidsskrift, 6, 115-122.
Packer, M. J. & Goicoecha, J. (2000). “Sociocultural and constructivist theories of learning. Ontology, not just epistemology”, i.Educational Psychologist, 35(4), 227-241.
Savoie, J.M., & Hughes, A. S. (1994). “Problem-based learning as classroom solution”, i Educational Leadership, 52(3), 54-57.
Skaalvik, E. & Skaalvik, S. (2005). Skolen som læringsarena: selvoppfatning, motivasjon og læring? Oslo: Universitetsforlaget, Kap.1.
Smith, K. (2006). “Motivating students through assessment”, i R. Wilkinson, V. Zegers & C.
van Leeuwen (Eds.), Bridging the Assessment Gap in English-medium Higher Education. Bochum: AKS-Verlag, 109-121.
Turmo, A. (2005). “The relationship between the use of learning strategies and socioeconomic background in 15-years olds”, i Nordisk pedagogik, 2, 155 -168.
Ådlandsvik, R. (2005). Læring gjennom livsløpet. Oslo: Universitetsforlaget. Kap. 1 og 2

Tema III: Læringsmiljø og klasseledelse (144)

Obligatorisk

Edvardsen, E. (1998). ”Fravær som er tilstede”, i K. Klette (red.), Klasseromsforskning på norsk. Oslo: Gyldendal. 78–99. 22 s. Kompendium
Hausstätter, R.S. (2006). ”Fra Eichmann til bølla Billy – Filosofiske og pedagogiske betraktninger omkring mobbeproblematikken i skolen”, i Norsk pedagogisk tidsskrift, 1/2006. 53–63. 10 s.
Imsen, G. (2006). Lærerens verden. Oslo: Universitetsforlaget Kap 15. 23 s.
Nordahl, T. (2002). Eleven som aktør. Fokus på elevens læring og handlinger i skolen. Oslo: Universitetsforlaget. Kap.5. 28 s.
Ogden, T. (2004). Kvalitetsskolen. Oslo: Gyldendal. Kap. 5. 124–152. 28 s. Kompendium
Ravn, B. (2007). ”God dag hjem – økseskaft, i J. Møller & L. Sundli (red.) Læringsplakaten. Skolens samfunnskontrakt. Oslo: Høyskoleforlaget. 21. s
Sundli, L. (2007). ”Det gode læringsmiljø”, i J. Møller & L. Sundli (red.) Læringsplakaten. Skolens samfunnskontrakt. Oslo: Høyskoleforlaget. 12. s.

Forslag til selvvalgt pensum
Carlgren, I, Klette, K., Myrdal, S., Schnack, K. & Simola, H. (2006). “Changes in Nordic Teaching Practices: From individualised teaching to the teaching of individuals”, i Scandinavian Journal of Educational Research. 50 (3), 301-326.
Green, M.B. (2006). “Bullying in Schools: A Plea for Measure of Human Rights”, i Journal of Social Issues, 62 (1), 63–79
Klette, K., Aukrust, V. G., Hagtvet, B, & Hertzberg, F. (2003). Klasserommets praksisformer etter Reform 97. Synteserapport. Nedlastet 11.des. 2006: http://www.lu.hio.no/ALU/babel/kilder/klette.htm
Manger, T. (2005). ”Biprodukt av modernisering”, i P.O. Brunstad & T. Evenshaug (red.): Å være voksen. Oslo: Gyldendal.
Nordahl, T. (2005). ”Foreldre i skolen”, i. P. O. Brunstad, & T. Evenshaug (red.) Å være voksen. Oslo: Gyldendal.
Opdenakker, M-C. & van Damme, J. (2006). “Teacher characteristics and teaching styles as effectiveness enhancing factors of classroom practice”, i Teaching and Teacher Education. 22, 1-21.
Paris, C. & Combs, B. (2006).” Lived meanings: what teachers mean when they say they are
learner-centered”, i Teachers and Teaching: theory and practice. 12 (5), 571-592.
Sandsleth, G. (2007). Mobbing; forstå, bekjempe og forebygge. Oslo, Gyldendal Akademisk Forlag.
Sfard, A. (1998). “On two metaphors for learning and the danger of choosing just one”, i
Educational Researcher, 27(2), 4-13.
Skaalvik, E. & Skaalvik, S. (2005). Skolen som læringsarena: selvoppfatning, motivasjon og læring? Oslo: Universitetsforlaget, Kap. 4.
Stensaasen, S. & O. Sletta (1996). Gruppeprosesser. Læring og samarbeid i grupper. Oslo: Universitetsforlaget. Kap. 4, 5 og 6.
Stephens, P., Kyriacou, C., & Tønnessen, E. (2005). ”Student teachers’ views of pupil misbehaviour in Classrooms: A Norwegian and an English setting compared”, i Scandinavian Journal of Educational Research. 49 (2), 203-216

Tema IV: Skolens danningsfunksjon (117)

Obligatorisk

Hellesnes, J.(1992). ”Ein utdanna mann og eit danna menneske”, i E. L. Dale (red). Pedagogisk filosofi. Ad Notam Gyldemdal. 79–103. 24 s. Kompendium
Klafki, W. (2002). ”Kategorial dannelse”, i E. L. Dale (red.), Om utdanning. Klassiske tekster. Oslo: Gyldendal. 167–203. 36 s.
Krumsvik, R. & Støbakk, Å: (2007). ”Digital Danning”, i R. Krumsvik (red.) Skulen og den digitale læringsrevolusjonen. Oslo: Universitetsforlaget. 254–276. 22 s.
Sæverot, H. (2006). ”Om resepsjonen av Hegels Åndens fenomenologi – Teknikk, haptikk og
erindring”, i Norsk filosofisk tidsskrift. 41 (4), 299-309. 10 s.
Sæverot, H. (2009). ”Educative Deceit: Nabokov and the [Im]possibility of Education”, i
Educational Theory (forthcoming). 25 s.

Forslag til selvvalgt pensum
Briseid, L.G. (2008). ”Danning i det postmoderne”, i Norsk pedagogisk tidsskrift, 4(330-339). 9 s.
Erstad, O. (2007). ”Den femte grunnleggende ferdighet – noen grunnlagsproblem”, i Norsk pedagogisk tidsskrift, nr. 1.
Journal of Philosophy of Education, 36 (3), 2002. Special issue, Educating Humanity: Bildung in Postmodernity.
Krüger, T. & Trippestad, T. A. (2003). ”Regjering av utdanning: Kulturkapitalismen og det veltempererte selvet”, i I.B. Neumann & O. J. Sending (red.) Regjering i Norge. Makt og globaliseringsutredningen. Oslo: Pax.
Mollenhauer, K. (1996). Glemte sammenhenger. Om kultur og oppdragelse. Innledning: Hva bør det tales om? Oslo: Gyldendal.
Ulvik, M. (2005). ”Bør danning være et mål for skolen?”, i Bedre skole, 3, 62–71.


Tema V: Den digitale dimensjonen (75)

Obligatorisk

Krumsvik, R. (2007). ”Digitale læringsrevolusjon?”, i R. Krumsvik (red.) Skulen og den digitale læringsrevolusjonen. Oslo: Universitetsforlaget. 5 s.
Krumsvik, R. (2007). ”Digitale utfordringar i skulen og lærarutdanninga”, i R. Krumsvik (red.) Skulen og den digitale læringsrevolusjonen. Oslo: Universitetsforlaget. 46 s.
Løvlie, L. (2003). ”Teknokulturell danning”, i R. Slagstad, O. Korsgaard, & L. Løvlie (red.) Dannelsens forvandlinger. Oslo: Pax Forlag. 347–371. 24 s. Kompendium

Forslag til selvvalgt pensum
Castells, M. (2001). The Internet Galaxy. Reflections on the Internet, Business, and Society. New York, NY: Oxford University Press, Inc.
Fritze, Y., Haugsbakk, G. & Norkvelle, Y.T. (red.)(2003). Dialog og nærhet, IKT og undervisning. Kristiansand: Høyskoleforlaget.
Krumsvik, R. & Jones, L. (2007). ”Digital kompetanse og tilpassa opplæring”, i R. Krumsvik (red.), Skulen og den digitale læringsrevolusjonen. Oslo: Universitetsforlaget.
Krumsvik, R. (2007). ”Digital kompetanse i Kunnskapsløftet”, i R. Krumsvik (red.), Skulen og den digitale læringsrevolusjonen. Oslo: Universitetsforlaget.
Krumsvik, R. (2007). ”Vurderingsformer og digital kompetanse”, i R. Krumsvik (red.), Skulen og den digitale læringsrevolusjonen. Oslo: Universitetsforlaget.


Dokumenter det forutsettes at studenten har kunnskap om

Kunnskapsdepartementet (2005). Læreplanverket for den 13-årige grunnopplæringen.
Oslo: Statens Forvaltningsteneste (del I og del II). Elektronisk versjon:
http://odin.dep.no/kd/norsk/tema/kunnskapsloeftet/laereplaner/bn.html#prinsipper
Opplæringsloven(1998). Elektronisk versjon:
http://www.lovdata.no/all/nl-19980717-061.html


Andre nyttige dokumenter

Utdanningsdirektoratet (2007). Utvikling av sosial kompetanse – veileder for skolen.
http://www.utdanningsdirektoratet.no/templates/udir/TM_Artikkel.aspx?id=3091
Kunnskapsdepartementet (2007). … og ingen sto igjen. Tidlig innsats for livslang læring.
http://www.regjeringen.no/nb/dep/kd/dok/regpubl/stmeld/2006-2007/Stmeld-nr-16-2006-2007-.html?id=441395
Kunnskapsdirektoratet (2007–2009). Likeverdig opplæring i praksis!
http://www.regjeringen.no/nb/dep/kd/dok/rapporter_planer/planer/2007/Likeverdig-opplaring-i-praksis.html?id=450598
Anbefalt bokkjøp
Dale, E. L. (red.) 2004. Om utdanning. Klassiske tekster. Oslo: Gyldendal.
Imsen, G. (2005). Elevens verden. Oslo: Universitetsforlaget.
Imsen, G. (2006). Lærerens verden. Oslo: Universitetsforlaget.
Krumsvik R, (red.) (2007). Skulen og den digitale læringsrevolusjonen.
Oslo: Universitetsforlaget.
Manger, T, Lillejord, S., Nordahl, T. & Helland, T. (red.) 2009. Livet i skolen 1. Bergen:
Fagbokforlaget.
Møller, J. & Sundli, L. (red.) (2007) Læringsplakaten. Skolens samfunnskontrakt. Kristiansand: Høyskoleforlaget.
Nordahl, T. (2002). Eleven som aktør. Fokus på elevens læring og handlinger i skolen. Oslo: Universitetsforlaget .


I tillegg tilbys det kompendium på utvalgte obligatoriske artikler og bokkapitler. Studenten må selv trykke ut de artikler som er tilgjengelige på internett.