Kravene til læreren er i hht. til Læreplanen og Læringsplakaten svært omfattende og krevende. Er målene mulig å oppnå? Den generelle læreplanen fremhever at opplæring innebærer en rekke tilsynelatende motstridende formål og at utfordringen er å balansere dette (s22). I slutten av dokumentet fremheves det at:

”Sluttmålet for opplæringen er å anspore den enkelte til å realisere seg selv på måter som kommer fellesskapet til gode - å fostre til menneskelighet for et samfunn i utvikling”.
(Fra Den generelle delen av Læreplanen, s22)


De tte vurderer vi som idealet å strekke seg etter. I situasjoner der målsetninger blir motstridende kan dette sluttmålet anses som en ledetråd for de avgjørelser og prioriteringer som må tas. I så måte er det er viktig for læreren å være realistisk i forhold til egne evner og forutsetninger. Det er altså snakk om å balansere de idealer en har som lærer med hva som er realiserbart. Dette må sees i lys av den konkrete situasjon ved en gitt skole og klasse, og de problemstillinger, muligheter og utfordringer det byr på.

Ufordringer:
- klassens sammensetning – elever med minoritetsbakgrunn, språkproblemer, adferdsproblemer – krever mye plass og oppmerksomhet – hvordan skal man da klare å se og utfordre alle i klassen? Eller motsatt, hvordan skal man lære bort ideer om respekt og likeverd for alle i en helt homogen klasse? Dette knytter an til det første punktet i læringsplakaten, at elevene skal ha like muligheter til å utvikle sine evner og talenter individuelt og sammen med andre.
- hvorvidt skolen er privat eller offentlig kan ha en påvirkning på de krav som stilles til læreren
- krevende å sette seg inn i hver enkelt elevs referanserammer (”personlige forutsetninger, sosial bakgrunn og lokal tilhørighet”, ifølge læreplanen) for å tilpasse læringen til den enkelte – er det mulig å nå frem til alle?
- konfliktløsning – hvordan møte elever som er i konflikt med hverandre?
- foreldre skal i hht til læreplanen involveres – problematisk og tidkrevende å forholde seg til ”innblanding” fra diverse hold, kan være vanskelig å bli enig med foreldre om hva som er det beste for barnet deres. Her handler det også om forståelse av foreldrenes referanserammer.
- er det realistisk å tro at læreren kan møte på jobb hver eneste dag med det samme engasjementet og overbevisningen? Rollen er jo utrolig omfattende – man skal ha kompetanse som pedagog, fagekspert, psykolog, konfliktløser etc. Man kan jo ikke være Supermann hver eneste dag!

Hva kan vi klare?
- vi sitter på god fagkompetanse og livserfaring – et godt utgangspunkt for å bli en god lærer. En som brenner for sine fag har lettere for å inspirere andre.
- være ekte og autentisk – elevene avslører raskt en som ikke er seg selv. Man må finne sin egen stil.
- lage klare avtaler med elevene i forhold til forventinger og krav – det er et godt grunnlag for å bli oppfattet som rettferdig.
- vi kan være åpne for forandring og tilpasse oss situasjonen – tenke alternativer dersom noe ikke fungerer.
- vi kan søke innspill fra andre lærere – de sitter kanskje på løsningen på nettopp ditt problem!
-vi kan fokusere på ros istedenfor ris. Dette vil gi elevene økt tro på seg selv, og dermed bedret motivasjon!
- istedenfor kun å prøve og belære elevene at våres fag er de viktigste, kan vi samarbeide med andre lærere om å legge opp gode undervisningsplaner som gir elevene overskudd til å gjøre en god innsats i alle fag. I tillegg er det en god ide å samarbeide lærere i mellom for å gi elevene tverrfaglig kunnskap, denne er viktig for at elevene utvikler et mer helhetlig bilde av verden og at de ser sammenhenger.
- i læringsplakaten står det at skolen/læringsinstitusjonen skal "stimulere, bruke og videreutvikle den enkelte lærers kompetanse." Dette er altså et ansvar som er lagt på skolen, men den beste kilden til hjelp vil nok være lærerkollegiet.

- vi kan gjøre vårt beste. Man kan ikke klare alt, men man kan prøve!

"Lærernes viktigste læremiddel er de selv. Derfor må de tore å vedkjenne seg sin personlighet og egenart, og fremtre som robuste og voksne mennesker for unge som skal utvikles følelsesmessig og sosialt" (s.11) I denne sammenheng, er det viktig å kjenne seg selv godt hvis man har ønsker om å bli en god lærer. Dette sitatet oppsummerer det vi har diskutert i forbindelse med det å være autentisk som lærer, men det kan også ha innvirkning på kompetansen til enselv som lærer: kjenner man seg selv, er man trygg på seg selv og vil derfor fremstå som mer overbevisende overfor elevene. Dette kan føre til mer respekt og engasjement kanskje til og med entusiasme! ("this above all: to thine own self be true, And it must follow, as the night the day, Thou canst not then be false to any man" (Polonius i Shakespeares Halmet)).