”Sluttmålet for opplæringen er å anspore den enkelte til å realisere seg selv på måter som kommer fellesskapet til gode - å fostre til menneskelighet for et samfunn i utvikling”.
(Fra Den generelle delen av Læreplanen)


Kravene til læreren er i hht. til Læreplanen og Læringsplakaten svært omfattende og krevende. Hva er problematisk med dette? Er målene mulig å oppnå?


- et ideal å strekke seg etter, men viktig for læreren å være realistisk i forhold til egne evner og forutsetninger, og må sees i lys av probemstillingene ved den spesifikke skolen/klassen

Ufordringer:

- klassens sammensetning – elever med minoritetsbakgrunn, språkproblemer, adferdsproblemer – krever mye plass og oppmerksomhet – hvordan skal man da klare å se og utfordre alle i klassen? Eller motsatt, hvordan skal man lære bort ideer om respekt og likeverd for alle i en helt homogen klasse?
- hvorvidt skolen er privat eller offentlig kan ha en påvirkning på de krav som stilles til læreren
- krevende å sette seg inn i hver enkelt elevs referanserammer (”personlige forutsetninger, sosial bakgrunn og lokal tilhørighet”, ifølge læreplanen) for å tilpasse læringen til den enkelte – er det mulig å nå frem til alle?
- konfliktløsning – hvordan møte elever som er i konflikt med hverandre?
- foreldre skal i hht til læreplanen involveres – problematisk og tidkrevende å forholde seg til ”innblanding” fra diverse hold, kan være vanskelig å bli enig med foreldre om hva som er det beste for barnet deres. Her handler det også om forståelse av foreldrenes referanserammer.
- er det realistisk å tro at læreren kan møte på jobb hver eneste dag med det samme engasjementet og overbevisningen? Rollen er jo utrolig omfattende – man skal ha kompetanse som pedagog, fagekspert, psykolog, konfliktløser etc. Man kan jo ikke være Supermann hver eneste dag!

Hva kan vi klare?

- vi sitter på god fagkompetanse og livserfaring – et godt utgangspunkt for å bli en god lærer. En som brenner for sin fag har lettere for å inspirere andre.
- være ekte og autentisk – elevene avslører raskt en som ikke er seg selv. Man må finne sin egen stil.
- lage klare avtaler med elevene i forhold til forventinger og krav – det er et godt grunnlag for å bli oppfattet som rettferdig.
- vi kan være åpne for forandring og tilpasse oss situasjonen – tenke alternativer dersom noe ikke fungerer.
- vi kan søke innspill fra andre lærere – de sitter kanskje på løsningen på nettopp ditt problem!
- vi kan gjøre vårt beste. Man kan ikke klare alt, men man kan prøve!