Eksamen og obligatoriske arbeidskrav for PEDA 101


Eksamensformen for emnet PEDA 101 er skriftlig eksamen i form av en eksamensmappe bestående av to tekster og et refleksjonsnotat.

Faglige tema

Gjennom semesteret fokuseres det på følgende tema:
 • Skolens innhold
 • Læring og vurdering i lys av tilpasset opplæring
 • Læringsmiljø og klasseledelse
 • Den digitale dimensjonen
 • Skolens danningsfunksjon

Obligatoriske arbeidskrav
Gjennom studiet skal studentene skrive tre tekster basert på emnets faglige tema. Den tredje teksten er en videreutviklet versjon av tekst 1 eller 2. Til sammen skal tekstene være på minst 3000 ord. Tekstene skal leveres til oppgitt frist. Innleveringsmappen lukkes etter fristenes utløp.
I tillegg til tekstene er det obligatorisk med følgende tilbakemeldinger:
 • Skriftlig tilbakemelding på Tekst 2 til to medstudenter (jfr.undervisningsplan)
 • Muntlig tilbakemelding til to medstudenter på tekstseminaret (jfr. undervisningsplan)

Alle obligatoriske tekster er tilgjengelige for medstudenter på seminargruppen. På denne måten bygges det opp en felles kunnskapsbase gjennom studiet. Det vises for øvrig til undervisningsplanen for nærmere informasjon om frister for innlevering og tilbakemelding på tekst.

Veiledning
Eksamensmappene skrives under veiledning. En del av veiledningen vil være den responsen studenter gir og får fra medstudenter og de tilbakemeldinger seminarleder gir i seminar og andre undervisningssituasjoner. På Tekst 1 får studentene individuell tilbakemelding fra seminarleder. På Tekst 2 får studentene skriftlig tilbakemelding fra 2 medstudenter. På Tekst 3, som er en utvidet og omarbeidet versjon av Tekst 1 eller Tekst 2, får studentene tilbakemelding fra seminarleder dersom de ber om det.. Hver student har til sammen tilbud om inntil 3 timer veiledning per semester. I tillegg oppfordres studentene til å delta i samarbeidsgrupper.

Skriftlig eksamen
For å kunne gå opp til skriftlig eksamen på PEDA 101 må følgende krav være innfridd:
 • Obligatorisk frammøte på seminarene
 • Obligatoriske arbeidskrav: tre tekstutkast og to ganger to tilbakemeldinger til medstudenter

Eksamen består av en eksamensmappe som inneholder et refleksjonsnotat og de to tekstene studenten har arbeidet med i løpet av semesteret. Følgende kriterier legges til grunn for vurdering av eksamensmappen:
 • Eksamensmappen skal dokumentere dybde og bredde i temaene som er behandlet i PEDA101.
 • Det skal være en tydelig formulert problemstilling.
 • Det skal være sammenheng mellom tema, problemstilling, teoretiske perspektiv og praksiseksempler.
 • Kandidaten skal vise evne til å analysere, tolke og presentere fagstoffet på en nøyaktig og oversiktlig måte
 • Etiske spørsmål skal drøftes der det er relevant.
 • Oppgaven skal være ryddig og oversiktlig, og ha en presis, logisk og drøftende form.
 • Teksten skal formidles på en forståelig og språklig tilfredsstillende måte.
 • Kilder skal føres på en korrekt, konsekvent og oversiktlig måte.
 • Bakerst i oppgaven skal det være en fullstendig og korrekt ført litteraturliste

Refleksjonsnotatet på 1-2 sider skal inneholde:
 • Begrunnelse for valg av tekster.
 • Refleksjon over egen læreprosess gjennom seminar, praksisperiode og arbeid med tekster. Hva har jeg lært? Hvordan har jeg lært? Hva er mine videre læringsmål?
 • Liste over selvvalgt pensum med kort begrunnelse.

Formelle krav til eksamensmappen
Eksamensmappen i pedagogikk skal samlet være på 6000 ord (+/-10 %). Innholdsfortegnelse for hele eksamensmappen og litteraturliste kommer i tillegg. Eventuelle bilder, tabeller, intervjuguider, elevtekster og lignende, kommer også i tillegg. Bruk enhetlige systemer for overskrifter, fotnoter og litteraturhenvisninger. Eksamensmappens forside skal påføres kandidatnummer, ikke oppgi eget navn. Bruk 12 punkts font, halvannen linjeavstand og rett høyremarg. Venstre marg må være på 3–4 cm. Omtale av skoler, lærere og elever skal anonymiseres.
Innlevering
Eksamensmappen leveres elektronisk via Studentportalen. Prosedyre for dette vil bli oppgitt i portalen sammen med frist for innlevering. Frist for innlevering er også oppført i undervisningsplanen som blir utdelt ved semesterstart. Ved spørsmål vennligst ta kontakt med eksamenskonsulent Guri Myrvoll, Christies gate 13, 5017 Bergen, telefon 55 58 48 37, e-post: Guri.Myrvoll@psyfa.uib.no.

Vurdering

Med utgangpunkt i Bologna-prosessen, The Framework of Qualifications for The European Higher Education Area (Dublin descriptors) og European Qualifications Framework (EQF) har det blitt satt i verk et nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk for høyere utdanning. Sentrale deler av disse styringsdokumentene, samt UHR og NOKUT sine retningslinjer, har dannet utgangspunktet for utviklingen av karakterbeskrivelsene som er nevnt under.

Karakter
Betegnelse
Generell beskrivelse
Kvalitative beskrivelser
A
Fremragende
Høyt kunnskapsnivå. God analytisk evne. Kan bruke kunnskapen selvstendig.

En fremragende prestasjon som klart utmerker seg. Kandidaten viser svært god kunnskap om og forståelse for pedagogiske teoriperspektiv og begreper som er relevante for oppgaven. Oppgaven viser svært selvstendig drøfting av både teori og praksis. Den er svært veldisponert og velskrevet med bare ubetydelige feil og mangler.
B
Meget god
God oversikt over kunnskapsfeltet. Kan bruke kunnskapen selvstendig.

En meget god prestasjon. Kandidaten viser meget god kunnskap om og forståelse for pedagogiske teoriperspektiv og begreper som er relevante for oppgaven. Oppgaven viser selvstendig drøfting av både teori og praksis. Den er veldisponert og velskrevet, men med noen mindre feil og mangler.
C
God
Kan gjøre greie for de viktigste elementene i fagfeltet. Kan til en viss grad bruke kunnskapen selvstendig.

En god prestasjon. Kandidaten viser tifredsstillende kunnskap om og forståelse for pedagogisk teori og begrepsapparat som er relevante for oppgaven. Oppgaven viser i noen grad selvstendig drøfting av både teori og praksis. Den er i hovedsak veldisponert og velskrevet, men inneholder noen mindre feil og mangler, eller noen få større feil og mangler.
D
Nokså god
Oversikt over de viktigste kunnskapselementene mangler. Kan ikke bruke kunnskapen selvstendig.

En nokså god prestasjon. Kandidaten viser mangelfull kunnskap om og forståelse for pedagogiske teoriperspektiv og begreper som er relevante for oppgaven. Oppgaven viser i liten grad selvstendig drøfting av teori og praksis. Oppgaven har betydelige feil og mangler.
E
Tilstrekkelig
Tilfredsstiller minimumskravene, men heller ikke mer. Kan ikke bruke kunnskapen selvstendig.

Oppgaven tifredsstiller minimumskravene for å bli godkjent. Kandidaten viser noe kunnskap om pedagogiske teoriperspektiv og begreper som er relevante for oppgaven, men kan ikke anvende kunnskapen i selvstendig drøfting av praksis og teori. Oppgaven har store feil og mangler.
F
Ikke bestått
Mangler både detaljkunnskap og oversikt.

Oppgaven tilfredsstiller ikke minimumskravene for å bli godkjent. Kandidaten mangler kunnskap om og forståelse for pedagogiske teoriperspektiv og begreper som er relevante for oppgaven.
Oppgaven viser ingen selvstendig drøfting av teori og praksis.