Denne siden er tiltenkt temaet Den gode lærer
Gruppene velger selv en løsning for å publisere det dere har diskutert. Frank valgte en ny vri, nemlig å lenke opp en ny underside (se presentasjon av studentene) - denne løsningen har ikke jeg tenkt på før... Supert! - læring er noe som skjer hele tiden! Lag gjerne en egen side, men nå er det dere som må gjøre det...:)

Her har dere en samling refleksjoner omkring lærerrollen! Rett og slett subjektive erfaringer som er bygget hovedsaklig (antar jeg) på egne erfaringer fra skolegang. Jeg vet noen av dere også har praktisert læreryrket (i alle fall Geir) :)

Tips i denne sammenheng: På pensum har dere ett kapittel fra Gunn Imsen (2006) Lærerens verden. Overskriften er: Å være lærer Det kan være nyttig å se hva gruppene har presantert her, når du leser det kapittelet. Hun trekker tråder ut til forskning og en del annen litteratur (gir en enkel innføring) som omtaler Den gode lærer, Tenkning/Refleksjon/Praksisteori, Yrkesetikk og Lærerprofesjonalitet.

Dere fikk jo i "lekse" og sette dere inn i den genrelle delen av læreplanen, og spesielt læringsplakaten. I den sammenheng må dere huske på boken til Møller og Sundli (red.) (2009): Læringsplakaten skolens samfunnskontrakt. I denne har dere tre artikler på pensum:
  • Ravn: God dag hjem - økseskaft
  • Sundli: Det gode læringsmiljø
  • Aasen: Læringsplakatens utdanningspolitiske kontrakt

Boken er skrevet med tanke på å presentere og drøfte de 11 punktene i Læringsplakaten!DEN GODE LÆRER

Av G3: Anita, Eirik, Geir og Susana

I vår gruppe så tok vi først en diskusjon om hva vi forbinder med "den gode lærer". Dette er punktene vi kom frem til i lag:

Den gode lærer:

- Kan formidle til elevene
- Er kunnskapsrik og engasjert
- Er entusiastisk rundt faget
- Har balanse mellom rollen som autoritet og rollen som tillitsperson
- Bryr seg om elevene
- Kan sette grenser og utånde respekt

Dett er punktene vi i gruppen var enige om var nødvendig for en god lærer og som vi alle kan relatere til ut fra egne erfaringer med engasjerende lærere.

Den generelle delen av læreplanverket sier om den gode lærer:

- Læring er noe som skjer med og i eleven. Undervisning er noe som blir gjort av en annen. God undervisning setter læring i gang - men den fullbyrdes ved elevens egen innsats. Den gode lærer stimulerer denne prosessen.

- Vellykket læring krever en dobbelt motivering: både hos eleven og hos læreren.

- God undervisning skal gi elevene erfaringer i å lykkes i sitt arbeid, gi tro på egne evner og utvikle ansvar for egen læring og eget liv.

Side 10, generell del av læreplanverket

- Lærernes og veiledernes fagkunnskap er nødvendig når de unges egne erfaringer skal omsettes til innsikt. Den gode lærer kan sitt fag - sin del av vår felles kulturarv.

- Ny kunnskap må hektes tett sammen med den som alt sitter - det eleven vet, kan og tror fra før. Mye av dette er felles for elevene, i vår brede kulturarv, og gir klangbunn for kommunikasjon, samtale og læring.

Side 11, generell del av læreplanverket

- Men fagkunnskap er ikke nok for å være en god lærer - det kreves også engasjement og formidlingsevne. En god lærer kan sitt stoff, og vet hvordan det skal formidles for å
vekke nysgjerrighet, tenne interesse og gi respekt for faget.


- En god lærer øker også deres utholdenhet til å orke anstrengelse og motbakker, og ikke straks vike unna om de ikke får det til med en gang. En lærer er derfor både igangsetter, rettleder, samtalepartner og regissør.

- Lærernes viktigste læremiddel er de selv. Derfor må de tore å vedkjenne seg sin personlighet og egenart, og fremtre som robuste og voksne mennesker for unge som skal utvikles følelsesmessig og sosialt

Side 12, generell del av læreplanen

- Gode lærere har derfor åpenhet overfor og trening i å engasjere foreldrene og lokalt arbeids- og organisasjonsliv for skolens formål.

Side 13, generell del av læreplaneverket


Problemene vi i G3 så med målene og rollene som blir beskrevet i læreplanverket var flere. Vi var alle enige om at dette var gode mål som i utgangspunktet hver for seg ville vært enkle å nå. Men vi så følgende problemer med læreplanverket:

- Planen er veldig idealistisk og til en viss grad urealistisk med tanke på alle rollene en lærer skal spille i et klasserom:
o Rollen som kilde for kunnskap for læring
o Irettesetter og veileder
o Autoritetsperson

I vår gruppe så var vi enige om at en lærer må prioritere rollene sine og at rollen som kilde til læring er den viktigste.
Likevel forventes det av læreren at han/hun skal fungere som rådgiver/samtalepartner/psykolog(?) for elevene dersom det trengs og da er nok et viktig nøkkelord erfaring. Det vil være stor forskjell på en nyutdannet lærer og en lærer med lang erfaring når det gjelder hvordan vedkommende vil takle ulike problemer som elevene har og som det gjerne kan bli lærerens ansvar å få fram i lyset. Dette gjelder også i forhold til elevens foreldre som i en hektisk og karrierefokusert hverdag ofte tilbringer mindre tid med barna sine enn det læreren gjør.
Derfor er det kanskje også viktig at læreren har gode sosiale antenner ( i mangel på en bedre terminologi) slik at han/hun kan klare å fange opp elevers problemer (skolerelaterte eller personlige) uten at eleven nødvendigvis trenger å ta initiativ til å prøve å løse problemet.Sebastian, Thomas, Veronica og Irmelin:
Vi diskuterte til vi gikk varm, og så skrev vi ned tankene våre. Regner med å supplere med faglig stoff utover ettermiddagen.

-Skape entusiasme
-Kunne fornye seg selv
-Mye faglig kunnskap og innsikt
-Ha autoritet og myndighet
-Livserfaring
-Ha kunnskap utover det som står i læreboken
-Kreativitet i sin fremstilling av stoffet
-Holde seg faglig oppdatert
-Oppmuntre elevene til kreativitet - ikke kneble kreativiteten
-Skape selvtillit - få ut det beste i folk, uansett om det er den sterkeste eller den svakeste i klassen
-Ha tro på alle elevene
-Få alle elevene gjennom skolen, selv om det for enkelte vil ta flere år enn normert
-Ha kompetanse til å plukke ut de som trenger mer hjelp og tilrettelegging
-Åpenhet fra læreren sin side - ikke prøve å skjule sine svake sider
-Lyttende
-Oppmuntre til kritisk tenkning og egenrefleksjon
-Utvikle elevenes identitet og selvinnsikt
-Skape ansvarlighet


Julie, Hild, Ann-Magritt, Bernhard, Øystein K., Andreas


Veruska, Øystein L., Espen og Frank