*
Her kan dere legge inn resultatet av de ivrige danning-diskusjonene

Engelskgruppen:
  • Bør danning være et mål for skolen?
JA
- for å kunne fungere og delta aktivt i samfunnet
- for å utvikle evnen til refleksjon og kritisk tenkning
- for å utvikle kunnskap og identitet

  • Hvordan skape rom for danning i engelskfaget?
- en forståelse av "den Andre", det som er annerledes, kulturforskjeller
- man utvikler sin egen identitet i møtet med det som er annerledes/forskjellig
- en arena for refleksjon om kultur og ens egne erfaringer
- kunnskap om språklige forskjeller (dialekter osv) - knyttet til det kulturelle


Språkgruppen:

1. Bør danning være et mål for skolen?
På grunn av at klasseromssituasjonen er så strukturert og disiplinerende, vil det alltid være elementer av danning i undervisningen. Spørsmålet blir derfor ikke om man danner, men hvorfor, hvordan og hva. Dette understreker viktigheten av at læreren er reflektert i forhold til sine egne verdier, ideer og bakgrunn.
Hvordan skal vi gi rom til elevenes synspunkter og ideer?

  • Ta elevenes svar på alvor
  • Øve på å lytte – også at elevene lytter til hverandre (Å lytte er kanskje det nærmeste vi kommer verdinøytral aktivitet)
  • Akseptere at det finnes forskjellige meninger – og ens egne er kanskje ikke de eneste rette.
  • Ikke være redd for å vise at det ikke alltid finnes fasitsvar.
  • Utfordre fordommer med eksempler fra andre kulturer
2. Hvordan skape rom for danning innenfor språkfagene?
Språkfag er godt egnet til å fostre kritisk tenkning, fordi det er språk vi bruker til å tenke med. Ved å lære et andre språk åpner man døren for refleksjon for den læringsprosess man har gjennomgått når man lærte sitt morsmål. Som lærere kan vi bruke dette til å belyse den sosialiseringsprosessen og danningsprosessen som språklæring medfører.
Språkfagene egner seg også godt til å diskutere kulturelle forskjeller og hvordan disse har oppstått. Men det er viktig å unngå stereotypiske forklaringer. På denne måten kan man lære seg å forstå og akseptere forskjellighet.